dinsdag 1 juli 2014

Mr & Mrs


'Wùrd dî nou nog wa of nie? Gisteren hagge òk al niks.'
'Net of dè 't allamoal zû mekkelijk is.'
'Ge hèt gewoon totaal gîn disipline gij.'
'Nee gij!'

2 opmerkingen: